pl-colors-saltEn les execucions hipotecàries en les que la finca està ocupada per persones diferents de la part executada, caldrà resoldre sobre el dret d’aquestes de romandre a l’immoble embargat.

Amb aquesta finalitat es formarà peça separada d’incident genèric i es celebrarà una vista, en la que s’haurà de comparèixer per mitjà de procurador i amb l’assistència d’un advocat, per tal de determinar si els ocupants tenen títol vàlid i suficient. A tal efecte s’aportarà la documentació de que es disposi com ara certificat d’empadronament, contracte d’arrendament, factures (aigua, gas, llum etc…) i justificants de pagament.

S’acordarà el llançament per mitjà d’Interlocutòria:

  • En cas de que el contracte resulti fraudulent o simulat.
  • Que els ocupants no compareguin a la vista sense al.legar causa justificada.
  • Que no aportin cap títol que els legitimi a romandre a la finca.

Els principals indicis de que el contracte d’arrendament és fraudulent són:

  • Una durada excesivament llarga del mateix.
  • Contracte de lloguer de data posterior al Decret d’Adjudicació de la finca.
  • Que no estigui inscrit al Registre de la Propietat.
  • Import antieconòmic de les rendes.
  • Falta d’acreditació documental del seu pagament o dels subministraments.

En cas de que es resolgui l’existència de títol suficient, es denegarà el llançament, sense perjudici del dret de l’adjudicatària d’exercir les accions que consideri en el judici corresponent.

Comparteix aquesta entrada!