Aquest text informa del tractament de dades que porta a terme l’advocada Sílvia Vidal Olmedo, en l’exercici de les seves activitats
d’assessorament i/o assistència jurídica, donant compliment al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. La responsable del tractament de les dades personals és l’advocada Sílvia Vidal Olmedo, número de col.legiada 2.464, de l’Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Girona, amb domicili professional a Quart, carrer Saüc, núm. 6 1er D, telèfon 645417212, e-mail silvia.vidalolmedo@icag.cat i lloc web https://www.vidaladvocada.com.

Atenc les consultes de les persones que s’adrecen per mitjà del correu electrònic, del formulari de contacte de la web o telefònicament. Tracto aquestes dades amb el consentiment de la persona i no es conserven les dades excepte que s’estableixi una relació de prestació de serveis.

Registro les dades identificatives dels clients i ells mateixos em proporcionen dades addicionals (principalment dades d’ocupació, de circumstàncies socials, de formació, dades familiars, econòmiques i financeres), les necessàries per a oferir els serveis que em demanen. Dels mateixos clients es poden obtenir dades de terceres persones, que conservo i tracto en la mesura que sigui necessari per oferir els serveis corresponents. En qualsevol cas destino les dades únicament a aquesta finalitat i queden registrades en documents i en els sistemes informàtics de gestió administrativa i comptabilitat del despatx.
Aquests tractaments s’efectuen en compliment de relacions contractuals (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD).

Amb l’autorització del client les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar informació relacionada amb els serveis o productes. Tracto aquestes dades en base al consentiment de la persona que rep les comunicacions (art. 6.1.a RGPD).

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la web registren de manera automàtica les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet, entre altres l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que visita la web. Aquesta informació no s’associa directament amb persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística. La web utilitza galetes (cookies) que permeten obtenir  informació tècnica per facilitar-ne l’accessibilitat i un ús més eficient.

Com a criteri general únicament comunico dades dels meus clients quan és necessari per al compliment dels encàrrecs rebuts. Comunico dades a òrgans judicials o a administracions publiques actuant en interès i representació dels clients. Amb el coneixement previ del client també es poden comunicar les seves dades a persones amb les que tingui relació de transcendència jurídica, i a altres professionals amb els que col·laboro en la prestació de serveis. En la facturació dels serveis es poden comunicar dades a entitats bancàries.

Aquest despatx obté els serveis de persones o empreses, per exemple informàtiques o d’assessoria, que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions han de tractar dades personals responsabilitat del despatx. Aquest accés no constitueix pròpiament una cessió de dades sinó un encàrrec de tractament (art. 4.8 RGPD), de manera que només poden tractar les dades per oferir els seus serveis, sense poder-les destinar a altres finalitats. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació.
No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Compleixo l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades, per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, per exemple quan m’autoritzen a enviar informació dels meus serveis, les dades es conserven fins que
aquesta persona revoca aquest consentiment.

Les persones de qui es tracten dades tenen els drets següents:

    • Dret d’accés: a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
    • Dret de rectificació: a fer rectificar les dades inexactes.
    • Dret de supressió: a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
    • Dret a demanar la limitació del tractament en determinades circumstàncies: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Dret a la portabilitat: a obtenir les dades personals en un format d’ús comú llegible i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat. Dret d’oposició: a oposar-se al tractament i demanar que les dades deixin de ser tractades si li pot comportar un perjudici.

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una comunicació a la meva adreça postal o bé enviant un correu electrònic a l’adreça indicada a l’encapçalament. Si una persona considera que no ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva página http://www.agpd.es.