La moratòria en el pagament de les hipoteques és una de les mesures aprovades pel govern per fer front a l’impacte econòmic i social, de l’actual crisi de la Covid-19.
Es regula en el reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, en els articles 7 a 16.
Aquest reial decret-llei s’aplica als deutors que es troben en situació de VULNERABILITAT ECONÒMICA, i als fiadors i avalistes, també respecte del seu habitatge habitual. Es podran acollir:
a) Les persones que s’han quedat sense feina i autònoms que hagin registrat descensos de vendes del 40%.
b) Les unitats familiars amb ingressos inferiors a tres vegades l’IPREM (1.613,52 €). (El reial decret-llei preveu increments per cada fill a càrrec, famílies monoparentals, per cada persona de la unitat familiar major de 65 anys, o amb discapacitat o malaltia mental que l’incapaciti per realitzar activitat laboral).
c)També es podrà accedir quan la quota hipotecària més les despeses de subministraments bàsics resulti igual o superior al 35% dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.
L’article 11 del reial decret-llei enumera la documentació que cal presentar per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica. Aquesta documentació s’haurà d’adjuntar a la sol.licitud de moratòria.
El termini de sol.licitud de la moratòria es va iniciar a partir del dia 18 de març amb la publicació del reial decret-llei i estarà actiu fins als 15 dies següents a la finalització de la vigència del mateix. Per tal de donar inici als tràmits de l’expedient de moratòria, els interessats hauran de contactar amb la seva entitat bancària.
Una vegada presentada la sol.licitud amb tota la documentació, el banc haurà de donar resposta en un termini màxim de 15 dies.
La sol.licitud de moratòria suposarà la suspensió del deute hipotecari per tot el temps que aquesta duri, per la qual cosa durant la seva vigència el banc no podrà exigir cap pagament i no es generaran interessos.

 

Comparteix aquesta entrada!