GUARDA I CUSTÒDIA I CONFINAMENT

Recomanacions

A la vista de l’actual situació excepcional provocada pel COVID-19 i davant de les consultes i dubtes en relació a l’execució del règim de custòdia i visites, els Jutjats de Família han efectuat una sèrie de recomanacions pels casos de falta d’acord entre els progenitors, que en el cas del Jutjtat de Família de Girona, es concreten:

 • En els casos de custòdia compartida per setmanes o períodes superiors, els canvis s’efectuaran en la data que correspongui. En cas de distribució diferent s’insta als progenitors a una distribució com a mínim per setmanes.
 • En els supòsits de guarda i custòdia exclusiva, es mantindran les visites de caps de setmana amb pernocta. Si no existís pernocta, les visites es portaran a terme durant un dia de cada cap de setmana altern.
 • Es suspenen les visites d’entre setmana per suposar una exposició innecessària.
 • Es manté la distribució de les vacances de Setmana Santa, tal i com estableixi la resolució judicial.
 • El progenitor custodi facilitarà el contacte del no custodi amb els/les fills/es per mitjans telemàtics (Skype, videotrucada, facetime, etc…).
 •  En cas de símptomes o contagi per COVID-19, ostentarà la guarda l’altre progenitor.
 • Es suspenen les visites en els Punts de Trobada Familiars.

La còpia de la resolució que estableixi el règim de guarda i custòdia serà títol suficient per acreditar davant dels agents de l’autoritat la necessitat de desplaçament.

TERCERS OCUPANTS EN EXECUCIONS HIPOTECÀRIES

IMG_20171214_145651En les execucions hipotecàries en les que la finca està ocupada per persones diferents de la part executada, caldrà resoldre sobre el dret d’aquestes de romandre a l’immoble embargat.

Amb aquesta finalitat es formarà peça separada d’incident genèric i es celebrarà una vista, en la que s’haurà de comparèixer per mitjà de procurador i amb l’assistència d’un advocat, per tal de determinar si els ocupants tenen títol vàlid i suficient. A tal efecte s’aportarà la documentació de que es disposi com ara certificat d’empadronament, contracte d’arrendament, factures (aigua, gas, llum etc…) i justificants de pagament.

S’acordarà el llançament per mitjà d’Interlocutòria:

 • En cas de que el contracte resulti fraudulent o simulat.
 • Que els ocupants no compareguin a la vista sense al.legar causa justificada.
 • Que no aportin cap títol que els legitimi a romandre a la finca.

Els principals indicis de que el contracte d’arrendament és fraudulent són:

 • Una durada excesivament llarga del mateix.
 • Contracte de lloguer de data posterior al Decret d’Adjudicació de la finca.
 • Que no estigui inscrit al Registre de la Propietat.
 • Import antieconòmic de les rendes.
 • Falta d’acreditació documental del seu pagament o dels subministraments.

En cas de que es resolgui l’existència de títol suficient, es denegarà el llançament, sense perjudici del dret de l’adjudicatària d’exercir les accions que consideri en el judici corresponent.